Polityka Prywatności

/Polityka Prywatności
Polityka Prywatności 2018-06-13T16:17:59+00:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej zdrowienazielono.pl (zwana dalej „Witryną internetową”). Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej jest Pan Piotr Bryła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zdrowie Na Zielono Piotr Bryła, pod adresem: ul. Pawęzów 20, 33-103 Tarnów, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: 993-034-28-40, REGON 360916540 (zwany dalej „Administratorem”).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkowników Witryny internetowej w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 4. Użytkownik Witryny internetowej przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe w następujący sposób:
 5. kontaktując się mailowo, telefonicznie, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Witrynie internetowej w zakładce O NAS – imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres email, i/lub
 6. dodając komentarz lub opinię w zakładce Blog na Witrynie internetowej – imię, adres email, opcjonalnie adres strony internetowej.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w sytuacjach wskazanych w pkt. 4. lit. a) oraz b) powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy zawartej z klientem (o świadczenie usługi zamieszczenia na Blogu opinii lub komentarz) i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z klientem) oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami.
 8. Dane osobowe użytkownika wykorzystywane są przez Administratora jedynie w celu, w którym zostały jej przekazane, tj.
 9. dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem (przez okres kontaktu), i/lub
 10. podejmowania czynności zmierzających do zawarcia oraz realizacji umowy zawartej przez Administratora z użytkownikiem (przez okres kontaktu do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika), i/lub
 11. zamieszczenia na Witrynie internetowej opinii lub komentarza użytkownika (do czasu zgłoszenia przez użytkownika żądania usunięcia jego wpisu z Witryny internetowej zgody do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika lub zaprzestania korzystania z danych przez Administratora).
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania poszczególnych z usług wskazanych w pkt. 4. powyżej.
 13. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą przekazywane podmiotom trzecim innym bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody użytkownika.
 14. Administrator informuje także, że użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych (do innego administratora lub innego Państwa-w zakresie określonym w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania (poprawiania,) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także ma prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Administrator niniejszym informuje, że nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 16. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Administratora nieodpłatne usługi w zakresie opinii i komentarzy w zakładce Blog na Witrynie internetowej, użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Administrator jedynie zapewnia użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Administratora. Każdy z użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
 17. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać na Witrynie internetowej treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Administratora, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 18. Witryna internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora (np. serwisy społecznościowe, strony księgarni internetowych oferujących polecane przez Administratora publikacje książkowe, czasopisma, magazyny zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej), zatem nie może ona ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 19. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, z najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.
 20. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Witryny internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem. Wszelkie dane kontaktowe wskazane są w zakładce Kontakt na Witrynie internetowej.

 

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.06.2018 roku.

 

https://retrokitchenappliances.net/